วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

บทวิเคราะห์ พรบ. หมวด9

กระผมมีความคิดว่า.........
พรบ.การศึกษา พ.ศ.2542 นี้ มีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้เทคดนโลยีสำหรับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะกฏหมายในหมวดฉบับนี้ได้ให้สิทธิและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบสามารถใช้เทคดนโลยีได้อ่ยามีประสิทธิภาพและพัฒนาให้ถึงขั้นขีดสุดเพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

Sometimes